Aktualizacja regulaminu usługi Monit24.pl w związku z RODO

Informujemy, iż z dniem 24.05.2018 spółka Monit24.pl Sp. z o.o. (Spółka) wprowadziła zmiany w regulaminie świadczenie usługi Monit24.pl, dostosowując go do wymogów nowych przepisów RODO. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem https://monit24.pl/regulamin/


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy iż:


1). Administratorem danych osobowych jest Monit24.pl Sp. z o.o. z siedzibą Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków.


2). Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce Monit24.pl możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@monit24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 500 170 232


3). Dane osobowe klientów spółki przetwarzane są w celu wykonania postanowień zawartych z klientami umów (pisemnych, w formie zamówień, w wyniku zarejestrowania się w systemie na podstawie Regulaminu Usługi Monit24.pl), w szczególności:

  • przesyłania powiadomień o zdarzeniach wykrytych przez system monitorowania i kontaktu bezpośredniego w celu informowania o stanie monitorowanych usług

  • przesyłania raportów okresowych dotyczących monitorowanych usług

  • rozpatrywania ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4). Dane jakie podlegają przetwarzaniu to:

  • Imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, adresy innych komunikatorów internetowych (np. Jabber, GG,) przetwarzane w celu przesyłania powiadomień o wykrytych zdarzeniach oraz kontaktu bezpośredniego w kwestiach związanych z działaniem świadczonych usług.

  • Numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS w celach formalnych w tym zawarcia umowy, wystawiania dokumentów sprzedaży

  • Numery IP celem zapewnienia bezpieczeństwa połączeń z systemami teleinformatycznymi Spółki


5). Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, jego kontrahenci świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne i zarządcze. W każdym przypadku dane zostają wykorzystane jedynie w celu świadczenia usługi Monit24.pl i wywiązania się Spółki ze zobowiązań umowy z klientem oraz przepisów obowiązującego prawa.


6). Dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej).


7). Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (5 lat liczone od roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy) lub do czasu przedawnienia roszczeń.


8). Klienci Spółki mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9). Klienci Spółki mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.


10). Podanie przez klientów Spółki danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do prawidłowego realizowania Usługi Monit24.pl w pełnym zakresie. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność realizacji postanowień umowy.


11). Spółka nie przetwarza danych osobowych w formie profilowania.