Regulamin Usługi Monit24.pl

 • § I. Postanowienia ogólne

  • 1. Definicje
   • a) Usługodawca - Monit24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądownictwa pod numerem KRS 0000354678.
   • b) Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, która podpisała Umowę o świadczenie usług Monit24.pl.
   • c) Użytkownik Testowy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, która nie będąc Użytkownikiem, aktywowała Testową Usługę Monit24.pl na okres próbny.
   • d) Klient – określenie dotyczące zarówno Użytkownika jak i Użytkownika Testowego
   • e) Okres próbny – okres w którym Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Testowemu Usługę Monit24.pl w ograniczonym zakresie. Długość Okresu Testowego zapisana jest w aktualnej Ofercie Monit24.pl.
   • f) Oferta Monit24.pl – dostępna na stronie http://www.monit24.pl lub przygotowywana indywidualnie oferta zawierająca ceny i parametry oferowanych usług.
   • g) Adres internetowy – zasób dostępny w sieci IP pod określonym adresem URL (np. smtp://mail.monit24.pl, https://monit24.pl, ping://217.17.42.81).
   • h) Usługa Monit24.pl – usługa monitorowania działania i dostępności zasobów pod wskazanym Adresem internetowym, świadczona drogą elektroniczną (sieć Internet) za pomocą Systemu Monit24.pl.
   • i) System Monit24.pl - technologia Usługodawcy, za pomocą której świadczy on Usługę Monit24.pl, na którą składa się oprogramowanie oraz infrastruktura informatyczna należąca do Usługodawcy.
   • j) Testowa Usługa Monit24.pl – wersja Usługi Monit24.pl świadczona nieodpłatnie, w Okresie testowym posiadająca ograniczoną funkcjonalność.
   • k) Rejestracja – dobrowolne ujawnienie Usługodawcy danych i informacji potrzebnych w procesie zakładania konta w systemie Monit24.pl przez Klienta poprzez Panel monAdmin lub w innej formie, skutkujące utworzeniem konta w Systemie Monit24.pl.
   • l) Abonament – zobowiązanie Użytkownika wynikające z podpisanej Umowy o świadczenie usług Monit24.pl z Usługodawcą, określające wartość miesięcznej należności wyrażonej w kwocie netto z tytułu wystawianej przez Usługodawcę Faktury VAT.
   • m) Opłata instalacyjna - jednorazowa opłata w kwocie netto pobierana przy aktywacji Usługi Monit24.pl.
   • n) Umowa – formularz Umowy o świadczenie usług Monit24.pl zawarty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, określający zakres i cenę świadczonych usług, zawierany na czas określony ≥ 12mcy lub na czas nieokreślony.
   • o) Zamówienie – formularz Zamówienia usług Monit24.pl wysyłany przez Użytkownika do Usługodawcy określający zakres i cenę świadczonych usług niezależnie od okresu na jaki została zakupiona usługa Monit24.pl przez Użytkownika.
   • p) Scenariusz monitoringu (scenariusz) – model reprezentujący sposób sprawdzenia działania danej usługi internetowej. Składa się z kroków, które odzwierciedlają poszczególne etapy sprawdzania (procesu monitorowania). Scenariusz powinien zawierać warunki określające czy dany adres internetowy działa poprawnie. Przykładem prostego scenariusza może być:
    • • Krok 1. Wejście na stronę główną
    • • Krok 2. Wyszukanie produktu: telewizor
    • • Krok 3. Dodanie znalezionego produktu do koszyka
   • q) Panel monAdmin – e-aplikacja dostępna drogą elektroniczną (sieć Internet) pod adresami: https://panel.monit24.pl oraz https://admin.monit24.pl, służąca do konfigurowania i zarządzania Usługą Monit24.pl. Panel dodatkowo może zostać udostępniony pod innymi adresami URL.
   • r) Częstotliwość monitorowania – wartość odstępów czasu pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami monitorowanych zasobów.
   • s) Kanał powiadomień – jest to wybierany przez Klienta z listy dostępnych w Panelu monAdmin sposób przekazywania informacji przez Usługodawcę o zdarzeniach, np.: SMS, e-mail, komunikator internetowy.
   • t) Stacja monitorująca – lokalizacja w sieci Internet, zarządzana przez Usługodawcę z zainstalowaną aplikacją monitorującą, z której Usługodawca przeprowadza monitoring.
   • u) Login oraz Hasło abonenckie – Login Klienta identyfikujący go i wybrany podczas Rejestracji w Panelu monAdmin ciąg znaków. Hasło dla Klienta to poufny ciąg znaków umożliwiający jego autoryzację w Panelu monAdmin ustalany podczas Rejestracji.
   • v) Termin płatności – termin uznania zobowiązania na rachunku bankowym Usługodawcy, wynikający z wystawionej Użytkownikowi Faktury VAT.
   • w) Okres trwania umowy – przedział czasu, na który zawierana jest Umowa.
  • 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
  • 3. Wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod ostatni wskazany przez niego adres do doręczeń uznaje się jako prawidłowo nadaną ze skutkiem prawnym.
  • 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Monit24.pl zarówno na okres testowy jak i w wyniku podpisania umowy jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  • 5.Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej produktów i usług Usługodawcy. Informacje te mogą być przesyłane na adresy i numery kontaktowe zdefiniowane w Panelu monAdmin.
  • 6. Do poprawnego korzystania z Usługi Monit24.pl niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer 8.0, Opera 9, Firefox 2.0, nowszą lub równorzędną) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express 6, nowszy lub równorzędny).
  • 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej http://www.monit24.pl. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu, na zasadach określonych w dziale „Postępowanie reklamacyjne” niniejszego Regulaminu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Usługodawca ma prawo do:
   • a) potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   • b) utrzymania świadczenia Usługi Monit24.pl na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu Abonamentowego usługi.
 • § II. Sposób Realizacji Usługi

  • 1. Usługa Monit24.pl umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych na temat dostępności, szybkości działania i innych publicznie dostępnych informacji dotyczących monitorowanych przez Użytkownika usług internetowych, aplikacji i serwerów.
  • 2. Usługa zapewnia wysyłanie powiadomień - e-mailowych, SMS-owych oraz za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez Klienta w Panelu monAdmin w przypadku wykrycia zdarzenia związanego z działaniem monitorowanych zasobów, zgodnie z konfiguracją w Panelu monAdmin.
  • 3. Użytkownik ma ciągły dostęp do wyników monitorowania oraz możliwości konfiguracji Usługi poprzez Panel monAdmin.
 • § III. Prawa i obowiązki Klienta

  • 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy poprzez e-mail pod adresem bok@monit24.pl związanej z Usługą Monit24.pl.
  • 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji oraz aktualizacji tych danych w Panelu monAdmin lub e-mailowo pod adresem bok@monit24.pl.
  • 3. Klient publikując dane uzyskane dzięki Usłudze Monit24.pl ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.
  • 4. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat wynikających z Umowy.
  • 5. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy.
  • 6. W razie wprowadzania przez Użytkownika zmian w strukturze, w nawigacji, w kodzie lub w kluczowej treści serwisu, mogących mieć wpływ na kompatybilność Scenariusza monitoringu z serwisem, Użytkownik poinformuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Usługodawcę o planowanych zmianach i udostępni Usługodawcy nową wersję serwisu do testów. W przeciwnym wypadku Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie monitoringu, spowodowane zmianami wprowadzonymi w monitorowanym serwisie internetowym Użytkownika.
  • 7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług Monit24.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z usług przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnił jego login i hasło.
 • § IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

  • 1. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia i świadczenia Usługi Monit24.pl zgodnie z zawartą umową.
  • 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi Monit24.pl w pełnym zakresie z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależycie lub błędnie skonfigurowane Usługi Monit24 przez Klienta.
  • 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Usługi Monit24.pl związanych z obsługą, konserwacją systemu i wdrażaniem nowych funkcjonalności. Usługodawca poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w Panelu monAdmin, jeśli planowana przerwa techniczna trwać będzie dłużej niż 15 minut.
  • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
   • a) braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich (w tym: dostawców łącz, dostawców energii elektrycznej, usługodawców hostingowych i innych kontrahentów Usługodawcy),
   • b) klęsk żywiołowych,
   • c) nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   • d) wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do Usługi Monit24 przez Podmioty trzecie,
   • e) naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika.
  • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Klienta wynikłe w ramach korzystania z Usługi.
  • 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Klienta z Usług Monit24.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo natychmiast zablokować Klientowi dostęp do Usługi Monit24.pl oraz przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  • 7. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości 1 opłaty Abonamentowej wniesionej przez Użytkownika.
  • 8. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług Klientowi lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty opłaty Abonamentowej, jeżeli:
   • a) Użytkownik złamie postanowienia umowy,
   • b) Klient będzie korzystał z Usługi Monit24.pl niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
   • c) Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 • § V. Zamawianie i świadczenie Usług

  • 1. Usługę Monit24.pl można zamówić poprzez Biuro Obsługi Klienta (telefonicznie lub e-mailowo) lub poprzez stronę internetową http://www.monit24.pl za pomocą:
   • a) formularza Zamówienia dla usług Monit24.pl realizowanych niezależnie od czasu na jaki zostały zakupione przez Użytkownika
   • b) formularza Umowy dla usług Monit24.pl realizowanych na czas określony ≥ 12mcy lub czas nieokreślony
  • 2. Zawarcie umowy na Usługi Monit24.pl możliwe jest drogą elektroniczną za pomocą formularza umowy w Panelu monAdmin lub drogą tradycyjną w formie papierowej.
  • 3. W przypadku podpisywania umowy w formie papierowej, Użytkownik ma obowiązek dostarczyć podpisaną umowę o świadczenie Usług Monit24.pl i Regulamin nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi Monit24.pl Usługodawca po otrzymaniu i podpisaniu umowy odsyła ją listem poleconym do Użytkownika na wskazany przez niego adres.
  • 4. Użytkownik Testowy z chwilą zawarcia umowy na Usługę Monit24.pl staje się Użytkownikiem.
  • 5. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
  • 6. Umowa na czas określony po upływie okresu trwania jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony, chyba że Użytkownik pisemnie zadeklaruje inaczej co najmniej na 30 dni przed upływem okresu trwania umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • 7. W trakcie trwania umowy na czas określony Użytkownik ma prawo do zmiany parametrów świadczonej Usługi Monit24.pl z tym zastrzeżeniem, że wybór ten nie może dotyczyć niższej opłaty abonamentowej.
  • 8. Termin wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wynosi 1 miesiąc. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • 9. Użytkownik może rozwiązać umowę na czas określony przed upływem wskazanego w niej terminu, co powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/30 miesięcznego abonamentu pomnożonego przez ilość dni pozostałych od momentu złożenia wypowiedzenia do końca terminu umowy.
  • 10. Aktywowanie Usługi Monit24.pl na okres próbny możliwe jest za pomocą rejestracji w Panelu monAdmin lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta. Usługa Monit24.pl jest aktywowana na testowy okres próbny maksymalnie do 31 dni od daty aktywowania usługi. W ramach okresu próbnego Usługodawca oferuje usługę o podstawowych parametrach zgodnych z aktualną ofertą na stronie http://www.monit24.pl.
  • 11. W każdej chwili trwania okresu próbnego Usługodawca może zablokować bądź usunąć konto testowe, bez podania przyczyny.
  • 12. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy korespondencji związanej ze świadczoną Usługą, w szczególności raportów okresowych, powiadomień, informacji technicznych i handlowych dotyczących Usługi.
 • § VI. Postępowanie reklamacyjne

  • 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji Usługi Monit24.pl. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Monit24.pl winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy lub adres e-mail bok@monit24.pl i powinna określać:
   • a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikacje go jako Użytkownika,
   • b) rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja, z podaniem jej nazwy,
   • c) zarzuty Użytkownika wobec usługi, którą świadczy mu Usługodawca,
   • d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
   • e) ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  • 2. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację Użytkownika, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozwiązać albo informując o braku podstaw do uznania reklamacji Użytkownika wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 14 dni roboczych informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 • § VII. Zakres obsługi serwisowej

  • 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi obsługę serwisową Usługi Monit24.pl za pomocą Biura Obsługi Klienta (BOK). Użytkownicy i Użytkownicy Testowi mają możliwość:
   • a) kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta w dni robocze pomiędzy godzinami 9:00 – 17:00 pod numerem udostępnionym na stronie http://monit24.pl/kontakt,
   • b) kontaktu poprzez e-mail: bok@monit24.pl przez całą dobę.
  • 2. Biuro Obsługi Klienta Monit24.pl Sp. z o. o. realizuje obsługę Użytkowników i Użytkowników Testowych, w szczególności poprzez:
   • a) udzielanie informacji Użytkownikom na temat funkcjonalności Usługi Monit24.pl,
   • b) przyjmowanie zgłoszeń serwisowych, reklamacyjnych,
   • c) przyjmowanie i obsługa składanych przez Użytkownika ofert i zamówień.
 • § VIII. Płatności

  • 1. Do pierwszej Faktury VAT wystawionej Użytkownikowi doliczana jest Opłata instalacyjna określona w umowie. W szczególnych przypadkach Użytkownik może być zwolniony z opłaty instalacyjnej.
  • 2. Termin płatności Faktury VAT wynosi 7 dni. W szczególnych przypadkach Termin płatności na pisemną prośbę Użytkownika może zostać wydłużony.
  • 3. Za dzień dokonania zapłaty Faktury VAT uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Usługodawcy.
  • 4. W przypadku nie otrzymania Faktury VAT przez Użytkownika za dany okres rozliczeniowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Użytkownika.
  • 5. Abonament naliczany jest proporcjonalnie od chwili podpisania i świadczenia Umowy o świadczenie Usługi Monit24.pl do końca danego rozpoczętego cyklu rozliczeniowego.
  • 6. Faktura VAT wystawiana w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub innym określonym w umowie.
  • 7. Płatność za Usługi Monit24.pl naliczana jest z góry za dany cykl, którego dotyczy. W szczególnych przypadkach płatność za Usługi Monit24.pl może być naliczana z dołu.
  • 8. Brak wpłaty na rachunek Usługodawcy należności z tytułu Faktury VAT wystawionej Użytkownikowi na podstawie Umowy, przekraczający termin płatności wskazany na Fakturze VAT o 14 dni, może skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Panelu monAdmin, oraz zawieszeniem świadczenia Usług. Usługi są wznawiane w dniu zaksięgowania wszystkich zaległych należności na rachunku Usługodawcy. Zawieszenie Usług z tytułu braku opłat za abonament nie zwalnia Użytkownika z opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy, wynikający z umowy.
  • 9. Brak wpłaty na rachunek Usługodawcy należności z tytułu Faktury VAT wystawionej Użytkownikowi na podstawie umowy, przekraczający termin płatności wskazany na Fakturze VAT o 30 dni, może skutkować wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług Monit24.pl przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, oraz naliczeniem opłaty:
   • a) w przypadku umów na czas nieokreślony – 100% wartości opłaty abonamentowej za jeden miesiąc rozliczeniowy
   • b) w przypadku umów na czas określony – 100% wartości opłat abonamentowych za wszystkie pozostałe okresy abonamentowe wyliczone proporcjonalnie do końca trwania umowy.
  • 10. Usługodawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki za nieterminowe płatności.
 • § IX. Ochrona danych

  • 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji Usługi Monit24 w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  • 2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Klienta innym podmiotom.
  • 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii pisemnego zastrzeżenia.
 • § X. Przetwarzanie danych osobowych i RODO

  • 1.Administratorem danych osobowych jest Monit24.pl Sp. z o.o. z siedzibą Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków.
  • 2.Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce Monit24.pl możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@monit24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 500 170 232
  • 3.Dane osobowe klientów spółki przetwarzane są w celu wykonania postanowień zawartych z klientami umów (pisemnych, w formie zamówień, w wyniku zarejestrowania się w systemie na podstawie Regulaminu Usługi Monit24.pl), w szczególności:
   - przesyłania powiadomień o zdarzeniach wykrytych przez system monitorowania i kontaktu bezpośredniego w celu informowania o stanie monitorowanych usług
   - przesyłania raportów okresowych dotyczących monitorowanych usług
   - rozpatrywania ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 4.Dane jakie podlegają przetwarzaniu to:
   Imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, adresy innych komunikatorów internetowych (np. Jabber, GG,) przetwarzane w celu przesyłania powiadomień o wykrytych zdarzeniach oraz kontaktu bezpośredniego w kwestiach związanych z działaniem świadczonych usług.
   - Numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS w celach formalnych w tym zawarcia umowy, wystawiania dokumentów sprzedaży
   - Numery IP celem zapewnienia bezpieczeństwa połączeń z systemami teleinformatycznymi Spółki
  • 5.Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, jego kontrahenci świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe i zarządcze. W każdym przypadku dane zostają wykorzystane jedynie w celu świadczenia usługi Monit24.pl i wywiązania się Spółki ze zobowiązań umowy z klientem oraz przepisów obowiązującego prawa.
  • 6.Dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej).
  • 7.Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (5 lat liczone od roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy) lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  • 8.Klienci Spółki mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 9.Klienci Spółki mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • 10.Podanie przez klientów Spółki danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do prawidłowego realizowania Usługi Monit24.pl w pełnym zakresie. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność realizacji postanowień umowy.
  • 11.Spółka nie przetwarza danych osobowych w formie profilowania.
 • § XI. Postanowienia końcowe

  • 1. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie.
  • 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Pozwanego.
  • 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą polską , od 11 lat zajmującą się badaniem i analizą poprawności i szybkości działania e-usług, systemów informatycznych on-line, aplikacji mobilnych i systemów transakcyjnych. 

Regulamin usługi Monit24.pl

Blog

Monitorowanie API XS2a w kontekście PSD2
12 lipca 2019
Zgodnie z dyrektywą UE 2015/2366 (PSD2) i jej uzupełnieniem 2018/389 (RTS) do dnia 14.09.2019 instytucje płatnicze mają uruchomić pełną obsługę dostępu do bankowości...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych, w tym:

 • Banki i instytucje finansowe
 • Sklepy internetowe
 • Firmy hostingowe
 • Media
 • Agencje rządowe
 • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2019 Monit24.pl Sp. z o.o.