Regulamin Usługi Monit24.pl

 • § I. Postanowienia ogólne

  • 1. Definicje
   • a) Usługodawca - Monit24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądownictwa pod numerem KRS 0000354678.
   • b) Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, która podpisała Umowę o świadczenie usług Monit24.pl.
   • c) Użytkownik Testowy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, która nie będąc Użytkownikiem, aktywowała Testową Usługę Monit24.pl na okres próbny.
   • d) Klient – określenie dotyczące zarówno Użytkownika jak i Użytkownika Testowego
   • e) Okres próbny – okres w którym Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Testowemu Usługę Monit24.pl w ograniczonym zakresie. Długość Okresu Testowego zapisana jest w aktualnej Ofercie Monit24.pl.
   • f) Oferta Monit24.pl – dostępna na stronie http://www.monit24.pl lub przygotowywana indywidualnie oferta zawierająca ceny i parametry oferowanych usług.
   • g) Adres internetowy – zasób dostępny w sieci IP pod określonym adresem URL (np. smtp://mail.monit24.pl, https://monit24.pl, ping://217.17.42.81).
   • h) Usługa Monit24.pl – usługa monitorowania działania i dostępności zasobów pod wskazanym Adresem internetowym, świadczona drogą elektroniczną (sieć Internet) za pomocą Systemu Monit24.pl.
   • i) System Monit24.pl - technologia Usługodawcy, za pomocą której świadczy on Usługę Monit24.pl, na którą składa się oprogramowanie oraz infrastruktura informatyczna należąca do Usługodawcy.
   • j) Testowa Usługa Monit24.pl – wersja Usługi Monit24.pl świadczona nieodpłatnie, w Okresie testowym posiadająca ograniczoną funkcjonalność.
   • k) Rejestracja – dobrowolne ujawnienie Usługodawcy danych i informacji potrzebnych w procesie zakładania konta w systemie Monit24.pl przez Klienta poprzez Panel monAdmin lub w innej formie, skutkujące utworzeniem konta w Systemie Monit24.pl.
   • l) Abonament – zobowiązanie Użytkownika wynikające z podpisanej Umowy o świadczenie usług Monit24.pl z Usługodawcą, określające wartość miesięcznej należności wyrażonej w kwocie netto z tytułu wystawianej przez Usługodawcę Faktury VAT.
   • m) Opłata instalacyjna - jednorazowa opłata w kwocie netto pobierana przy aktywacji Usługi Monit24.pl.
   • n) Umowa – formularz Umowy o świadczenie usług Monit24.pl zawarty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, określający zakres i cenę świadczonych usług, zawierany na czas określony ≥ 12mcy lub na czas nieokreślony.
   • o) Zamówienie – formularz Zamówienia usług Monit24.pl wysyłany przez Użytkownika do Usługodawcy określający zakres i cenę świadczonych usług niezależnie od okresu na jaki została zakupiona usługa Monit24.pl przez Użytkownika.
   • p) Scenariusz monitoringu (scenariusz) – model reprezentujący sposób sprawdzenia działania danej usługi internetowej. Składa się z kroków, które odzwierciedlają poszczególne etapy sprawdzania (procesu monitorowania). Scenariusz powinien zawierać warunki określające czy dany adres internetowy działa poprawnie. Przykładem prostego scenariusza może być:
    • • Krok 1. Wejście na stronę główną
    • • Krok 2. Wyszukanie produktu: telewizor
    • • Krok 3. Dodanie znalezionego produktu do koszyka
   • q) Panel monAdmin – e-aplikacja dostępna drogą elektroniczną (sieć Internet) pod adresami: https://panel.monit24.pl oraz https://admin.monit24.pl, służąca do konfigurowania i zarządzania Usługą Monit24.pl. Panel dodatkowo może zostać udostępniony pod innymi adresami URL.
   • r) Częstotliwość monitorowania – wartość odstępów czasu pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami monitorowanych zasobów.
   • s) Kanał powiadomień – jest to wybierany przez Klienta z listy dostępnych w Panelu monAdmin sposób przekazywania informacji przez Usługodawcę o zdarzeniach, np.: SMS, e-mail, komunikator internetowy.
   • t) Stacja monitorująca – lokalizacja w sieci Internet, zarządzana przez Usługodawcę z zainstalowaną aplikacją monitorującą, z której Usługodawca przeprowadza monitoring.
   • u) Login oraz Hasło abonenckie – Login Klienta identyfikujący go i wybrany podczas Rejestracji w Panelu monAdmin ciąg znaków. Hasło dla Klienta to poufny ciąg znaków umożliwiający jego autoryzację w Panelu monAdmin ustalany podczas Rejestracji.
   • v) Termin płatności – termin uznania zobowiązania na rachunku bankowym Usługodawcy, wynikający z wystawionej Użytkownikowi Faktury VAT.
   • w) Okres trwania umowy – przedział czasu, na który zawierana jest Umowa.
  • 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
  • 3. Wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod ostatni wskazany przez niego adres do doręczeń uznaje się jako prawidłowo nadaną ze skutkiem prawnym.
  • 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Monit24.pl zarówno na okres testowy jak i w wyniku podpisania umowy jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  • 5.Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej produktów i usług Usługodawcy. Informacje te mogą być przesyłane na adresy i numery kontaktowe zdefiniowane w Panelu monAdmin.
  • 6. Do poprawnego korzystania z Usługi Monit24.pl niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer 8.0, Opera 9, Firefox 2.0, nowszą lub równorzędną) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express 6, nowszy lub równorzędny).
  • 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej http://www.monit24.pl. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu, na zasadach określonych w dziale „Postępowanie reklamacyjne” niniejszego Regulaminu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Usługodawca ma prawo do:
   • a) potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   • b) utrzymania świadczenia Usługi Monit24.pl na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu Abonamentowego usługi.
 • § II. Sposób Realizacji Usługi

  • 1. Usługa Monit24.pl umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych na temat dostępności, szybkości działania i innych publicznie dostępnych informacji dotyczących monitorowanych przez Użytkownika usług internetowych, aplikacji i serwerów.
  • 2. Usługa zapewnia wysyłanie powiadomień - e-mailowych, SMS-owych oraz za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez Klienta w Panelu monAdmin w przypadku wykrycia zdarzenia związanego z działaniem monitorowanych zasobów, zgodnie z konfiguracją w Panelu monAdmin.
  • 3. Użytkownik ma ciągły dostęp do wyników monitorowania oraz możliwości konfiguracji Usługi poprzez Panel monAdmin.
 • § III. Prawa i obowiązki Klienta

  • 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy poprzez e-mail pod adresem bok@monit24.pl związanej z Usługą Monit24.pl.
  • 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji oraz aktualizacji tych danych w Panelu monAdmin lub e-mailowo pod adresem bok@monit24.pl.
  • 3. Klient publikując dane uzyskane dzięki Usłudze Monit24.pl ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.
  • 4. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat wynikających z Umowy.
  • 5. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy.
  • 6. W razie wprowadzania przez Użytkownika zmian w strukturze, w nawigacji, w kodzie lub w kluczowej treści serwisu, mogących mieć wpływ na kompatybilność Scenariusza monitoringu z serwisem, Użytkownik poinformuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Usługodawcę o planowanych zmianach i udostępni Usługodawcy nową wersję serwisu do testów. W przeciwnym wypadku Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie monitoringu, spowodowane zmianami wprowadzonymi w monitorowanym serwisie internetowym Użytkownika.
  • 7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług Monit24.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z usług przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnił jego login i hasło.
 • § IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

  • 1. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia i świadczenia Usługi Monit24.pl zgodnie z zawartą umową.
  • 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi Monit24.pl w pełnym zakresie z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależycie lub błędnie skonfigurowane Usługi Monit24 przez Klienta.
  • 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Usługi Monit24.pl związanych z obsługą, konserwacją systemu i wdrażaniem nowych funkcjonalności. Usługodawca poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w Panelu monAdmin, jeśli planowana przerwa techniczna trwać będzie dłużej niż 15 minut.
  • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
   • a) braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich (w tym: dostawców łącz, dostawców energii elektrycznej, usługodawców hostingowych i innych kontrahentów Usługodawcy),
   • b) klęsk żywiołowych,
   • c) nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   • d) wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do Usługi Monit24 przez Podmioty trzecie,
   • e) naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika.
  • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Klienta wynikłe w ramach korzystania z Usługi.
  • 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Klienta z Usług Monit24.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo natychmiast zablokować Klientowi dostęp do Usługi Monit24.pl oraz przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  • 7. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości 1 opłaty Abonamentowej wniesionej przez Użytkownika.
  • 8. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług Klientowi lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty opłaty Abonamentowej, jeżeli:
   • a) Użytkownik złamie postanowienia umowy,
   • b) Klient będzie korzystał z Usługi Monit24.pl niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
   • c) Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 • § V. Zamawianie i świadczenie Usług

  • 1. Usługę Monit24.pl można zamówić poprzez Biuro Obsługi Klienta (telefonicznie lub e-mailowo) lub poprzez stronę internetową http://www.monit24.pl za pomocą:
   • a) formularza Zamówienia dla usług Monit24.pl realizowanych niezależnie od czasu na jaki zostały zakupione przez Użytkownika
   • b) formularza Umowy dla usług Monit24.pl realizowanych na czas określony ≥ 12mcy lub czas nieokreślony
  • 2. Zawarcie umowy na Usługi Monit24.pl możliwe jest drogą elektroniczną za pomocą formularza umowy w Panelu monAdmin lub drogą tradycyjną w formie papierowej.
  • 3. W przypadku podpisywania umowy w formie papierowej, Użytkownik ma obowiązek dostarczyć podpisaną umowę o świadczenie Usług Monit24.pl i Regulamin nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi Monit24.pl Usługodawca po otrzymaniu i podpisaniu umowy odsyła ją listem poleconym do Użytkownika na wskazany przez niego adres.
  • 4. Użytkownik Testowy z chwilą zawarcia umowy na Usługę Monit24.pl staje się Użytkownikiem.
  • 5. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
  • 6. Umowa na czas określony po upływie okresu trwania jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony, chyba że Użytkownik pisemnie zadeklaruje inaczej co najmniej na 30 dni przed upływem okresu trwania umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • 7. W trakcie trwania umowy na czas określony Użytkownik ma prawo do zmiany parametrów świadczonej Usługi Monit24.pl z tym zastrzeżeniem, że wybór ten nie może dotyczyć niższej opłaty abonamentowej.
  • 8. Termin wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wynosi 1 miesiąc. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • 9. Użytkownik może rozwiązać umowę na czas określony przed upływem wskazanego w niej terminu, co powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/30 miesięcznego abonamentu pomnożonego przez ilość dni pozostałych od momentu złożenia wypowiedzenia do końca terminu umowy.
  • 10. Aktywowanie Usługi Monit24.pl na okres próbny możliwe jest za pomocą rejestracji w Panelu monAdmin lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta. Usługa Monit24.pl jest aktywowana na testowy okres próbny maksymalnie do 31 dni od daty aktywowania usługi. W ramach okresu próbnego Usługodawca oferuje usługę o podstawowych parametrach zgodnych z aktualną ofertą na stronie http://www.monit24.pl.
  • 11. W każdej chwili trwania okresu próbnego Usługodawca może zablokować bądź usunąć konto testowe, bez podania przyczyny.
  • 12. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy korespondencji związanej ze świadczoną Usługą, w szczególności raportów okresowych, powiadomień, informacji technicznych i handlowych dotyczących Usługi.
 • § VI. Postępowanie reklamacyjne

  • 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji Usługi Monit24.pl. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Monit24.pl winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy lub adres e-mail bok@monit24.pl i powinna określać:
   • a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikacje go jako Użytkownika,
   • b) rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja, z podaniem jej nazwy,
   • c) zarzuty Użytkownika wobec usługi, którą świadczy mu Usługodawca,
   • d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
   • e) ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  • 2. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację Użytkownika, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozwiązać albo informując o braku podstaw do uznania reklamacji Użytkownika wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 14 dni roboczych informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 • § VII. Zakres obsługi serwisowej

  • 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi obsługę serwisową Usługi Monit24.pl za pomocą Biura Obsługi Klienta (BOK). Użytkownicy i Użytkownicy Testowi mają możliwość:
   • a) kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta w dni robocze pomiędzy godzinami 9:00 – 17:00 pod numerem udostępnionym na stronie http://monit24.pl/kontakt,
   • b) kontaktu poprzez e-mail: bok@monit24.pl przez całą dobę.
  • 2. Biuro Obsługi Klienta Monit24.pl Sp. z o. o. realizuje obsługę Użytkowników i Użytkowników Testowych, w szczególności poprzez:
   • a) udzielanie informacji Użytkownikom na temat funkcjonalności Usługi Monit24.pl,
   • b) przyjmowanie zgłoszeń serwisowych, reklamacyjnych,
   • c) przyjmowanie i obsługa składanych przez Użytkownika ofert i zamówień.
 • § VIII. Płatności

  • 1. Do pierwszej Faktury VAT wystawionej Użytkownikowi doliczana jest Opłata instalacyjna określona w umowie. W szczególnych przypadkach Użytkownik może być zwolniony z opłaty instalacyjnej.
  • 2. Termin płatności Faktury VAT wynosi 7 dni. W szczególnych przypadkach Termin płatności na pisemną prośbę Użytkownika może zostać wydłużony.
  • 3. Za dzień dokonania zapłaty Faktury VAT uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Usługodawcy.
  • 4. W przypadku nie otrzymania Faktury VAT przez Użytkownika za dany okres rozliczeniowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Użytkownika.
  • 5. Abonament naliczany jest proporcjonalnie od chwili podpisania i świadczenia Umowy o świadczenie Usługi Monit24.pl do końca danego rozpoczętego cyklu rozliczeniowego.
  • 6. Faktura VAT wystawiana w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub innym określonym w umowie.
  • 7. Płatność za Usługi Monit24.pl naliczana jest z góry za dany cykl, którego dotyczy. W szczególnych przypadkach płatność za Usługi Monit24.pl może być naliczana z dołu.
  • 8. Brak wpłaty na rachunek Usługodawcy należności z tytułu Faktury VAT wystawionej Użytkownikowi na podstawie Umowy, przekraczający termin płatności wskazany na Fakturze VAT o 14 dni, może skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Panelu monAdmin, oraz zawieszeniem świadczenia Usług. Usługi są wznawiane w dniu zaksięgowania wszystkich zaległych należności na rachunku Usługodawcy. Zawieszenie Usług z tytułu braku opłat za abonament nie zwalnia Użytkownika z opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy, wynikający z umowy.
  • 9. Brak wpłaty na rachunek Usługodawcy należności z tytułu Faktury VAT wystawionej Użytkownikowi na podstawie umowy, przekraczający termin płatności wskazany na Fakturze VAT o 30 dni, może skutkować wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług Monit24.pl przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, oraz naliczeniem opłaty:
   • a) w przypadku umów na czas nieokreślony – 100% wartości opłaty abonamentowej za jeden miesiąc rozliczeniowy
   • b) w przypadku umów na czas określony – 100% wartości opłat abonamentowych za wszystkie pozostałe okresy abonamentowe wyliczone proporcjonalnie do końca trwania umowy.
  • 10. Usługodawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki za nieterminowe płatności.
 • § IX. Ochrona danych

  • 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji Usługi Monit24 w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  • 2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Klienta innym podmiotom.
  • 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii pisemnego zastrzeżenia.
 • § X. Przetwarzanie danych osobowych i RODO

  • 1.Administratorem danych osobowych jest Monit24.pl Sp. z o.o. z siedzibą Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków.
  • 2.Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce Monit24.pl możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@monit24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 500 170 232
  • 3.Dane osobowe klientów spółki przetwarzane są w celu wykonania postanowień zawartych z klientami umów (pisemnych, w formie zamówień, w wyniku zarejestrowania się w systemie na podstawie Regulaminu Usługi Monit24.pl), w szczególności:
   - przesyłania powiadomień o zdarzeniach wykrytych przez system monitorowania i kontaktu bezpośredniego w celu informowania o stanie monitorowanych usług
   - przesyłania raportów okresowych dotyczących monitorowanych usług
   - rozpatrywania ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 4.Dane jakie podlegają przetwarzaniu to:
   Imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, adresy innych komunikatorów internetowych (np. Jabber, GG,) przetwarzane w celu przesyłania powiadomień o wykrytych zdarzeniach oraz kontaktu bezpośredniego w kwestiach związanych z działaniem świadczonych usług.
   - Numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS w celach formalnych w tym zawarcia umowy, wystawiania dokumentów sprzedaży
   - Numery IP celem zapewnienia bezpieczeństwa połączeń z systemami teleinformatycznymi Spółki
  • 5.Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, jego kontrahenci świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe i zarządcze. W każdym przypadku dane zostają wykorzystane jedynie w celu świadczenia usługi Monit24.pl i wywiązania się Spółki ze zobowiązań umowy z klientem oraz przepisów obowiązującego prawa.
  • 6.Dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej).
  • 7.Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (5 lat liczone od roku następującego po roku zakończenia obowiązywania umowy) lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  • 8.Klienci Spółki mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 9.Klienci Spółki mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • 10.Podanie przez klientów Spółki danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do prawidłowego realizowania Usługi Monit24.pl w pełnym zakresie. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność realizacji postanowień umowy.
  • 11.Spółka nie przetwarza danych osobowych w formie profilowania.
 • § XI. Postanowienia końcowe

  • 1. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie.
  • 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Pozwanego.
  • 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

Poznaj Monit

Jesteśmy firmą w 100% z polskim kapitałem, dostarczając usług monitorowania działania serwisów internetowych od ponad 6 lat. Centrum informatyczne monitoringu zlokalizowane jest w serwerowni ATM S.A. w Warszawie, a poszczególne stacje monitorujące w serwerowniach w całej Polsce, Europie i Świecie.

Regulamin usługi Monit24.pl

Formularz ofertowy

Formularz zamówienia

Pobierz formularz umowy

Blog

API 3.13
20 marca 2019
20 marca wdrożyliśmy kolejną aktualizację systemu Monit24.pl. Aktualizacja zawiera między innymi nową wersję API, oznaczoną numerem 3.13, a także dużo usprawnień...

Nasi klienci

Obecnie monitorujemy kilkanaście tysięcy serwisów internetowych. Naszymi klientami są firmy i instytucje takie jak:

 • Banki i instytucje finansowe
 • Uczelnie wyższe
 • Sklepy internetowe
 • Wydawnictwa
 • Firmy hostingowe
 • Portale internetowe
 • Agencje rządowe
 • Spółki akcyjne GPW

Wsparcie

Nasi partnerzy technologiczni:
  K2 Internet S.A.
  Unity S.A.
  Oktawave.com

Copyright © 2006-2019 Monit24.pl Sp. z o.o.